wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA BARCZEWO
(powiat olsztyński)


Barczewo jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 320,0 km2, położoną w powiecie olsztyńskim. Na obszarze gminy znajduje się 8 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 128,4 km2, a lasy 99,3 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 7,0%, w 2009 r. w mieście Barczewo mieszkało 7278 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 9599 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,0% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 66,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 50 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 1246 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie nieznacznie niższa (74) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 9, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W gminie Barczewo funkcjonuje 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1493 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 3545, w tym w wieku 3-6 lat było 698 dzieci, w wieku 7-12 lat 1129, natomiast w wieku 13-15 lat 667.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 5 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 7 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 581 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 12,5 tys. osób, którym udzielono 26,3 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 5,0 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 297 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 78,6 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Barczewo w 2009 r. z wodociągu korzystało 79 osób, z kanalizacji 48, a z gazu sieciowego w 2008 r. 3 osoby. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 55,7% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Barczewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki