wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Widok na kościół
 • Pałac w Drogoszach
 • Widok na wieś
 • Pałac z lotu ptaka
 • Pałac z lotu ptaka
 • Drogosze z lotu ptaka
 • Wnętrze pałącu z okresu przed II wojna światową
 • Kaplica grobowa rodu Dönhoff
 • Zabytkowy folwark (ruina)
 • Drogosze staw dolny
 • Drogosze staw dolny
 • Kościół w Drogoszach
 • Kościół w Drogoszach
 • Kościół w Drogoszach
 • Pałac w Drogoszach
 • Pałac w Drogoszach
 • Pałac w Drogoszach
 • Pałac w Drogoszach


GMINA BARCIANY
(powiat kętrzyński)


Barciany są gminą wiejską o powierzchni 294,1 km2, położoną w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 62 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 15,2 km2, a lasy 22,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,4%, w 2009 r. w Barcianach mieszkało 6609 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 22 i było to prawie trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 21,1% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 15,0% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziły 262 podmioty gospodarki narodowej, w tym 96,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie dwukrotnie niższa (40) od przeciętnej w województwie (80). Barciany charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 17, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 51% ogółu bezrobotnych.

W Barcianach funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 676 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1395, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 280, 7-12 lat 405 i 13-15 lat 270.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.

Bazę mieszkaniową gminy Barciany w 2009 r. tworzyło 2177 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 61,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 48,3% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Barciany w 2009 r. z wodociągu korzystało 79 osób, a z kanalizacji 34 osoby. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Barciany - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki