wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / częstochowski / Dąbrowa Zielona

Dąbrowa Zielona położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej.
W skład gminy wchodzą 23 miejscowości w 14 sołectwach. Gmina zajmuje powierzchnię 100,2 km
2 a zamieszkuje ją 4114 osób, co daje jedną z niższych w powiecie częstochowskim średnią gęstość zaludnienia (41 osób na 1 km2). Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców gminy, co jest efektem przede wszystkim ujemnego przyrostu naturalnego.

Gmina posiada sieć wodociągową o długości 46,2 km, z której korzysta 56,4% ludności. W planach jest budowa sieci kanalizacyjnej. Zasoby mieszkaniowe w gminie Dąbrowa Zielona wynoszą (wg stanu na koniec 2008 r.) 1548 mieszkań. Na 1000 ludności przypadają 373 mieszkania. W 2009 r. do użytku oddano 6 mieszkań.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują znaczący obszar jej powierzchni. Rolnictwo nastawione jest na tradycyjną produkcję rolniczą roślinno-zwierzęcą.
Na koniec roku 2009 w rejestrze Regon zarejestrowanych było 189 podmiotów gospodarki narodowej. Znacząca większość to małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, produkcyjną i budowlaną. Liczba pracujących na terenie gminy w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników wyniosła na koniec 2009 r. 248 osób. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 327 osób (12,9% osób w wieku produkcyjnym). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 48% stanowią kobiety.

Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Bliskość doliny rzeki Wiercicy, znacząca powierzchnia lasów (lesistość wynosi 32,5 %) oraz brak wielkiego przemysłu to jej wielki walor rekreacyjny. Wzrasta zainteresowanie działkami letniskowymi na tym terenie. Warte uwagi są także liczne zabytki sakralne, zespół dworski w Cielętnikach i zespół folwarczny w Olbrachcicach.(GUS)

 

GUS
Gmina Dąbrowa Zielona - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki