wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / opolski / Dąbrowa


GMINA DĄBROWA
(powiat opolski)


Gmina Dąbrowa leży w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. Na obszarze 131 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 9,7 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 25 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–4), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 8,48. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 8 i 9 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 16 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 72 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 96,3% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 55,4%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,8 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 70,9 plasując gminę na 57 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 5,0%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 246 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 4,4% wydatków budżetu gminy ogółem (36 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,6% (38 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Dąbrowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki