wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kolski / Dąbie


GMINA DĄBIE
(powiat kolski)


Gmina miejsko-wiejska Dąbie leży na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego, w południowej części powiatu kolskiego, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, przy autostradzie A-2. Gmina zajmuje obszar około 130 km2, obejmując swym zasięgiem 26 miejscowości wiejskich oraz miasto Dąbie. Jest podzielona na 24 sołectwa. Gminę zamieszkuje 6,4 tys. osób, w tym 2,0 tys. mieszka w mieście. Na 100 mężczyzn w gminie Dąbie przypadają 103 kobiety. W mieście ich przewaga liczebna jest jeszcze większa, a wskaźnik feminizacji sięga 111. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na stosunkowo duży udział ludzi młodych. Ponad połowa mieszkańców gminy Dąbie ma mniej niż 40 lat, a biorąc pod uwagę 10-letnie przedziały wiekowe, najliczniejsze są grupy 20–29 lat oraz 50–59 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62% populacji gminy, a wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 60 osób, co oznacza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu więcej osób w wieku nieprodukcyjnym niż w województwie i powiecie kolskim.

Obszary leśne zajmują prawie 14% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 13,7%. Walory przyrodnicze gminy, zasoby wód termalnych, bogactwo fauny dające możliwość utworzenia m.in. rezerwatu ptactwa wodnego, stanowią dobre warunki dla rozwoju turystyki.

W gminie dobrze rozwija się rolnictwo. Użytki rolne zajmują tu około 76% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 345 podmiotów gospodarki narodowej. Dominują wśród nich jednostki handlowe, ale liczne są także przedsiębiorstwa budowlane, jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 365 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 57, tj. blisko 3-krotnie mniejszy niż w powiecie kolskim i ponad 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 441 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 11,0%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim i powiecie kolskim.

Gmina Dąbie jest w całości zwodociągowana. Na 100 km2 powierzchni przypada 117,1 km sieci wodociągowej (w mieście 133,0 km), z której korzystało blisko 82% mieszkańców oraz 7,7 km sieci kanalizacyjnej (w mieście 114,8 km), użytkowanej przez 14% mieszkańców.

W strukturze wydatków budżetu gminy Dąbie przeważają wydatki bieżące (88,1%), szczególnie na wynagrodzenia. W ogólnej kwocie wydatków (18142,6 tys. zł) wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 11,9%.(GUS)


GUS
Gmina Dąbie   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej