wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA CZUDEC
(powiat strzyżowski)

 


 

Gmina Czudec położona jest w środkowej części województwa podkarpackiego w obrębie Pogórza Strzyżowskiego oraz Pogórza Dynowskiego. Powierzchnia gminy zajmuje 85 km2, stanowi to 16,8% powierzchni powiatu strzyżowskiego zajmując tym samym 4 miejsce w powiecie. Gminę zamieszkuje 11569 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 137 osób na 1 km2 i jest najwyższa w powiecie. W 2009 r. nastąpił spadek liczby ludności co można tłumaczyć ujemnym saldem migracji oraz niskim, również ujemnym przyrostem naturalnym (-3 osoby). Największą grupę wiekową stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (61,3%), najmniejszą zaś mieszkańcy w podeszłym wieku (17,0%). Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym z jednej strony świadczy o dużych możliwościach rozwojowych gminy, z drugiej zaś wpływa na poziom bezrobocia. Liczba bezrobotnych w 2009 r. była dość wysoka i wynosiła 1070 osób. Natomiast liczba pracujących ogółem w 2009 r. wynosiła 1038.

 

Gmina Czudec jest gminą typowo wiejską. Wiejski charakter gminy podkreśla działalność rolnicza większości jej mieszkańców, prowadzona najczęściej na potrzeby własne. Sprzyjają temu stosunkowo dobre gleby i małe skażenie środowiska. Użytki rolne zajmują około 5772 ha, czyli 68,1% całej powierzchni gminy. Stosunkowo bliska odległość od Rzeszowa stwarza perspektywy wzrostu rozwoju gospodarczego gminy m.in. w sektorze usług lub jako źródło dla przemysłu owocowo-warzywnego.

 

Na terenie gminy w 2009 r. działało 607 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najbardziej rozwinięty jest handel i usługi oraz działalność związana z budownictwem i przetwórstwem przemysłowym Z reguły są to małe firmy zatrudniające do 9 osób (94,3% ogółu podmiotów).

 

Obszar gminy Czudec charakteryzuje się znaczącymi walorami turystycznymi. Wpływa na to malownicze położenie całego obrębu gminy, o górskim ukształtowaniu terenu. Znajduje się tu bardzo dużo kompleksów leśnych – lesistość wynosi 25,8%. Do dyspozycji turystów są ścieżki pieszo-rowerowe i dobrze rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa. W 2009 r. działały 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania z 214 miejscami noclegowymi. Udzielono ogółem 7110 noclegów, z czego 307 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS Gmina Czudec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej