wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / nowodworski / Czosnów
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Brama Cmentarna
 • MUZEUM - MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY
 • MUZEUM - MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY
 • Cmentarz w Palmirach
 • Cmentarz w Palmirach

Gmina Czosnów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu nowodworskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (9,1 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (128 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 946 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 54 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 10,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 14,0%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 4,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 829 seniorów wobec 681 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 57,1% powierzchni gminy, grunty leśne — 31,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,9%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 5,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,7 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie gminy w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3382 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 370, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i więcej niż w powiecie (351). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 77 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 21,8%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 63,9% ogółu ludności, z kanalizacji — 20,3%, z sieci gazowej — 39,9%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) — 25,9%.

W gminie ma siedzibę 975 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1067 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 75,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,3%), budownictwem (14,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (14,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,8% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (5,8%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Czosnów dojeżdżało z innych gmin 611 osób, a wyjeżdżało 867.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2981 zł i są wyższe o 336 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 334 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Zakroczym — 3288 zł, a ostatnie gmina wiejska Pomiechówek — 2100 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Czosnów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki