wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / poznański / Czerwonak


GMINA CZERWONAK
(powiat poznański)


Gmina Czerwonak leży w środkowej części powiatu poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Gmina podzielona jest na 11 sołectw i zajmuje obszar 82 km2 zamieszkały przez 25,5 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 105 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 41% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 70%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 42 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 41% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 39,7%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się ponad 34% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Czerwonak podkreśla Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Istnieje tu ponadto 61 pomników przyrody. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest wieża widokowa na Dziewiczej Górze.

W gminie Czerwonak użytki rolne stanowią około 43% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 2980 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe oraz zajmujące się obsługą nieruchomości i firm. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 6082 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 239. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według stanu na koniec roku wynosiła 407 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 127,7 km sieci wodociągowej, z której korzysta 93% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Czerwonak posiada również sieć kanalizacyjną (70,0 km/100 km2) dostępną dla 68% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (113,0 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Czerwonak wydatkowano łącznie 74289,4 tys. zł, z czego 21,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Czerwonak   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej