wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA CZERWIN
(powiat ostrołęcki)


Gmina Czerwin jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrołęckiego zajmuje 9 lokatę pod względem liczby ludności (5,1 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (170 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 110 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 240 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 26,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 10,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1053 seniorów wobec 866.

Użytki rolne zajmują 80,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 16,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 16,0 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1443 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 283, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (266). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 3,1%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 60,5% ogółu ludności, z kanalizacji - 9,3%, z sieci gazowej - 6,5%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 15,3%.

W gminie ma siedzibę 230 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 451 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (23,0%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,8%), budownictwem (12,6%) oraz transportem i gospodarką magazynową (10,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (9,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Czerwin dojeżdżało z innych gmin 50 osób, a wyjeżdżało 241.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2637 zł i są niższe o 8 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 293 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 9 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Rzekuń - 3936 zł, a ostatnie gmina wiejska Goworowo - 2565 zł).(GUS)


GUS
Gmina Czerwin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki