wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grodziski / Baranów


GMINA BARANÓW
(powiat grodziski)


Gmina Baranów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu grodziskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,9 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (75 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 168 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 99 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 19,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) — o 6,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 829 seniorów wobec 712 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 95,1% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,4%, grunty leśne — 0,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 22,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 11,5 pkt proc. niż w powiecie. Baranów jest gminą o charakterze typowo rolniczym.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1569 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 320, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (378). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 23 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany. W 2008 r. z wodociągu korzystało 69,2% ogółu ludności, z sieci gazowej — 8,1%; w gminie nie było kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

W gminie ma siedzibę 314 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 640 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 86,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,3%), budownictwem (18,2%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,3% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (3,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 34,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Baranów dojeżdżały z innych gmin 64 osoby, a wyjeżdżało 655.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2783 zł i są wyższe o 138 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale niższe o 374 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Podkowa Leśna — 4960 zł, a ostatnie gmina wiejska Jaktorów — 2666 zł).(GUS)


GUS
Gmina Baranów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki