wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / puławski / Baranów


GMINA BARANÓW
(powiat puławski)


Gmina Baranów położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego. Sieć komunikacyjną gminy tworzą drogi powiatowe i gminne.

Powierzchnia gminy wynosi 84,8 km2,, w tym użytki rolne stanowią 71%, a grunty leśne - 24%.

W końcu 2009 r. na terenie gminy mieszkało 4147 osób, gęstość zaludnienia wyniosła 49 osób na 1 km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 124.

Od 2000 r. zarówno współczynnik przyrostu naturalnego jak i saldo migracji były ujemne. W wyniku tych tendencji liczba ludności w tym okresie zmniejszyła się o 4,8%. Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie się udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) z 25,6% w 2000 r. do 19,0% w 2009 r.

Bezrobotni zarejestrowani stanowili 7,8% ludności w wieku produkcyjnym.

Głównymi uprawami rolniczymi są zboża i ziemniaki, natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działały 163 podmioty gospodarcze. Zdecydowana większość z nich (92,6%) to małe firmy zatrudniające do 9 osób. Niemal jedna trzecia podmiotów działała w sekcji Handel i naprawy, a 17% w budownictwie.

Z sieci wodociągowej korzystało 90,0% mieszkańców, natomiast z kanalizacyjnej tylko 35,8%. Brak było odbiorców gazu sieciowego.

Północna część gminy Baranów znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu "Pradolina Wieprza". Teren ten charakteryzuje się bogatą roślinnością oraz siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt. (GUS)

 

GUS
Gmina Baranów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki