wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA CISEK
(powiat kędzierzyńsko - kozielski)

 


    Gmina Cisek leży w granicach administracyjnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Na obszarze 71 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 6,5 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 36 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–25), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–5,04). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 5 i 8 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 5 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 103 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 94,6% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 0,0%.

   Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,3 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 57,9 plasując gminę na 65 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 3,9%.

  Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 451 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,4% wydatków budżetu gminy ogółem (41 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,5% (43 lokata w województwie)(GUS)


LINKI:
Urząd Gminy Cisek - strona urzędu

 

GUS Gmina Cisek - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki