wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / milicki / Cieszków
  • Sołectwo
  • Sędraszyce, zdjęcie satelitarne
  • Sędraszyce mapa topograficzna
  • Sędraszyce mapa rastrowa
  • Sędraszyce
  •  FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL sp. z o.o.


GMINA CIESZKÓW
(powiat milicki)


 

Gmina wiejska Cieszków położona jest w północnej części powiatu milickiego, administracyjnie podzielona jest na 17 sołectw i 26 miejscowości. Jej obszar znajduje się w obrębie wzniesień Śląsko–Wielkopolskich, w skład których wchodzą Wzgórza Cieszkowskie oraz fragmenty Niecki Kobylińskiej oraz Kotliny Milickiej. W północno – wschodniej i centralnej części znajdują się Wzgórza Cieszkowskie. Gminę zamieszkuje 4,6 tys. mieszkańców, co na obszarze równym 100,8 km2 wskazuje na gęstość zaludnienia na poziomie 46 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadają średnio 103 kobiety. Ludność gminy w wieku przedprodukcyjnym stanowi 23,1% ogółu ludności, produkcyjnym – 63,0%, a poprodukcyjnym – 13,9%. W 2009 r. gmina charakteryzowała się dodatnim wskaźnikiem przyrostu naturalnego (2,8) i ujemnym wskaźnikiem salda migracji (minus 0,2).

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarczych. W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (261 jednostek), funkcjonowało 97,3% podmiotów gospodarki narodowej. Najliczniejsze związane były z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (39,5%), budownictwo (18,2%), przetwórstwo przemysłowe (8,4%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (7,4%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 638 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 815. W strukturze gminy znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W 2009 roku w sektorze tym pracowało 48,9% ogółu pracujących w gminie.

Na terenie gminy Cieszków występują złoża kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca ceramiki budowlanej – iłu. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez jej teren jest droga krajowa nr 15 z Trzebnicy do Jarocina. Gmina to obszar głównie rolniczy, ponad 61% powierzchni to użytki rolne. Grunty te to głównie pozostałości po Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Lasy pokrywają 33,2% obszaru gminy. Gmina jest zwodociągowana w 92,8%, nie posiada natomiast sieci kanalizacyjnej. Dochód własny budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 759,88 zł i jest to jedna z najniższych wartości wskaźnika wśród gmin województwa dolnośląskiego.

Duża lesistość oraz różnego rodzaju zbiorniki wodne czynią gminę atrakcyjną turystycznie, jednak na terenie gminy nie notuje się działalności turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 14,9% ogólnej powierzchni gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Cieszków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »