wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / rawski / Cielądz

Gmina Cielądz jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 6 gmin powiatu rawskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności(4,1 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (93 km2). W porównaniu z 2000 r.
W wyniku ubytku naturalnego (133 osoby) i ubytku migracyjnego (saldo minus 22 osoby) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,0%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,2% do 20,8%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 19,8% do 19,4%.

Użytki rolne zajmują 79,1% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,9%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 2,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6,3 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 307. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 6,7%. Z wodociągu korzysta 72,7% ogółu ludności, z kanalizacji 16,9%.

W gminie ma siedzibę 170 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 83,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem
i naprawami (40,6%), budownictwem (16,3%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,9%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 32 osoby, a wyjeżdżało 327.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2369 zł i były niższe o 54 zł od średniej wojewódzkiej i o 54 zł od średniej powiatowej.

Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych, np.: murowany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierzchowach, wzniesiony w latach 1520-44 oraz stojąca obok drewniana dzwonnica; murowany kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Cielądzu wzniesiony w 1856 r. oraz zabytkowy zespół dworski w Ossowicach. (GUS)

 

GUS
Gmina Cielądz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki