wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina Ciechocin położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w niewielkiej odległości od autostrady Północ-Południe. Obszar gminy zajmuje 101 km2, który w 24 miejscowościach zorganizowanych w 10 sołectw zamieszkany był pod koniec 2009 r. przez niemal 4 tys. osób. Poziom 39 osób na km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia (122 lokata wśród gmin województwa). Przyrost naturalny był dodatni i na 1000 ludności wyniósł 1,7. Najliczniejsza grupa wiekowa to młodzież w przedziale 15–19 lat (363 osoby, tj. 9% całej społeczności gminy). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 25% ludności ogółem, co oznacza bardzo wysoki odsetek (3 pozycja w rankingu gmin), produkcyjnym 60%, zaś poprodukcyjnym 15%. Osób w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 67,8. Na koniec roku w gminie zarejestrowane były 234 osoby bezrobotne, w tym bez prawa do zasiłku – 164 osoby. Liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 33%.

W 2008 r. 77% ogółu ludności korzystało z wodociągu, a z sieci kanalizacyjnej – 19%.

Na terenie gminy w rejestrze REGON zarejestrowane były 172 podmioty gospodarcze, w tym w sektorze prywatnym 164 podmioty. Jednostek zatrudniających do 9 osób było 157, co stanowiło 91,3% liczby ogółem. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zanotowano 128, czyli 74% wszystkich podmiotów. Najwięcej podmiotów było zarejestrowanych w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (42 podmioty) oraz przetwórstwo przemysłowe – 24 jednostki.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało bardzo mało, bo jedynie 43 podmioty gospodarki narodowej (137 lokata w województwie).

Dobre warunki przyrodniczo-glebowe sprawiają, że podstawową funkcją gminy jest produkcja rolnicza. Użytki rolne o powierzchni 5,6 tys. ha zajmują 55% całego obszaru gminy. Teren gminy znajduje się poza zasięgiem obszarów uprzemysłowionych i charakteryzuje się dużymi kompleksami leśnymi, co tworzy swoisty mikroklimat. Lasy zajmują 36,1% powierzchni gminy. Na tarasie pradolinnym występuje unikalne jezioro Okonin. Przez teren gminy przepływa rzeka Drwęca, będąca największym w Polsce rezerwatem ichtiofaunistycznym. Obszar prawnie chroniony to 57% powierzchni gminy, a rezerwaty przyrody zajmują 75 ha powierzchni. Na terenie gminy znajdują się 4 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Ciechocin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki