wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / janowski / Chrzanów

Gmina Chrzanów położona jest na Roztoczu Lubelskim.

Gminę zamieszkuje 3028 osób na obszarze 71,7 km2. Daje to gęstość zaludnienia 42 osoby na km2.

Warunki gruntowo-wodne, brak zanieczyszczeń i klimat stwarzają korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Przeważają tu gleby brunatne. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Dużo sieje się mieszanek zbożowych. Gmina słynie z upraw lnu, konopi, maku jak również malin i porzeczek.

Użytki rolne zajmują 85,7% powierzchni gminy, to w zdecydowanej większości grunty orne. Lasy zajmują obszar 832 ha, co stanowi 11,6% powierzchni gminy.

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że znaczna część ludności szuka zatrudnienia poza rolnictwem.

Pracujących ogółem w gminie jest 166 osób. Na terenie gminy działa 110 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 86.

Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 144 osoby a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,5%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 11,1% ludności gminy.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 833 mieszkania. Według danych na koniec 2009 roku 72,9% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, natomiast nie posiada sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Gminę charakteryzują liczne doliny, wąwozy lessowe, o stromych często urwistych brzegach. Ciekawostką występującą w Kolonii Chrzanów jest lipa drobnolistna mająca w obwodzie 4 m, która liczy 100 lat, jedyny pomnik przyrody w gminie. (GUS)

 

GUS
Gmina Chrzanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki