wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / zwoleński / Zwoleń


GMINA ZWOLEŃ
(powiat zwoleński)


Gmina Zwoleń jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 5 gmin powiatu zwoleńskiego zajmuje 1 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (15,1 tys.) jak i powierzchni (162 km2). Ponad 53% ludności gminy mieszka w mieście Zwoleń (8,0 tys.). W porównaniu z 2000 r. liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,0%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 0,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 790 seniorów wobec 592.

Użytki rolne zajmują 69,5% powierzchni gminy, grunty leśne - 25,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,0%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 1,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,4 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 17,3 ha.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 4937 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 327, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 67 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 20,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 52,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 41,0%, a z sieci gazowej - 11,1%. Z oczyszczalni ścieków korzystają wszyscy mieszkańcy miasta Zwoleń, natomiast mieszkańcy wsi nie korzystają z oczyszczalni.

Na terenie gminy ma siedzibę 1009 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 668 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,6%), budownictwem (12,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,6% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (13,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Zwoleń dojeżdżało z innych gmin 761 osób, a wyjeżdżało 838.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2165 zł i są niższe o 480 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 298 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Tczów - 2912 zł).(GUS)


GUS
Gmina Zwoleń  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki