wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / chełmski / Żmudź


GMINA ŻMUDŹ
(powiat chełmski)


Gmina Żmudź położona jest w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego. Powierzchnia tej jednostki terytorialnej wynosi 136,1 km2. Zamieszkuje ją 3,3 tys. ludności, co daje gęstość zaludnienia 24 osób na 1 km2. Gminę Żmudź, jak większość gmin w kraju, od paru lat charakteryzuje ujemny przyrost naturalny. Gmina posiada dobrą lokalizację - odległość od powiatowego miasta Chełm wynosi 20 kilometrów.

Jest to typowa gmina rolnicza. Na jej terenie można wyróżnić 2 rejony: północny - o glebach słabych z dużą ilością użytków zielonych oraz w znacznej części przeznaczonych na zalesienia, a także zbiorniki wodne oraz rejon południowy - o glebach dobrych. Użytki rolne wynoszą 9693 ha co stanowi około 71 % powierzchni gminy. Uprawia się głównie zboża, ziemniaki, buraki cukrowe i rzepak. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. Na terenie gminy znajduje się 3131 ha lasów, lesistość gminy wynosi około 23%.

Zasoby mieszkaniowe gminy wynoszą 1038 mieszkań. Sieć wodociągowa na 100 km2 zajmuje 44,9 km, zaś kanalizacyjna 9,4 km. Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowych wynosi 53,0%, a z kanalizacyjnych 28,8%.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2009 r. w budżecie gminy wynosiły 1289 tys. zł.

Na obszarze gminy Żmudź jest 113 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze REGON, głównie firmy zajmujące się handlem i naprawami oraz rolnictwem. Pracujących było 121 osób.

Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody m.in. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 290 cm. Obszary chronionego krajobrazu wynoszą 5100 ha. Na terenie gminy utworzono Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący tereny o wysokich walorach krajobrazowo-przyrodniczych i turystycznych.

Gmina Żmudź ma dużą szansę na rozwój szerszej współpracy z Rejonem Kowelskim oraz miastem Lubomlem na Ukrainie, a także z rejonem Solecznickim na Litwie.(GUS)

 

GUS
Gmina Żmudź - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki