wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / złotowski / Złotów

Gmina Jastrowie

GMINA ZŁOTÓW
(powiat Złotowski)


Gmina miejska Złotów leży w środkowej części powiatu złotowskiego, na skraju Pojezierza Krajeńskiego nad rzeką Głomią. Gmina obejmuje obszar 12 km2, który zamieszkuje 18,3 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 109 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 50 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 18% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 17,2%. W granicach administracyjnych gminy położonych jest 5 jezior: Baba, Burmistrzowskie, Miejskie, Proboszczowskie i Zaleskie. Istnieje tu ponadto 6 pomników przyrody.

W gminie miejskiej Złotów użytki rolne stanowią 31% powierzchni. Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzą 1603 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, a także budowlane i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 5750 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 315. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, według stanu na koniec roku wynosiła 1072 osoby.

Na 100 km2 powierzchni gminy przypada 354,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta ponad 99% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Złotów posiada również sieć kanalizacyjną (519,9 km/100 km2) dostępną dla 95% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (322,1 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy miejskiej Złotów wydatkowano łącznie 50661,1 tys. zł, z czego 38,5% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Złotów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej