wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / sieradzki / Złoczew


GMINA ZŁOCZEW
(powiat sieradzki)


Gmina Złoczew wśród 11 gmin powiatu sieradzkiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (7,4 tys.) i 7 lokatę pod względem powierzchni (117 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 86 osób) i ubytku naturalnego (53 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,1% do 22,2%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,3% do 17,0%.

Użytki rolne zajmują 70,7% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 4,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6,1 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 282. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 11,1%. Z wodociągu korzysta 89,0% ogółu ludności, z kanalizacji 27,9%.

W gminie ma siedzibę 469 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 82,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Najczęstszym rodzajem działalności prowadzonym przez lokalne firmy jest handel i naprawy (37,6%), przetwórstwo przemysłowe (10,4%) oraz budownictwo (9,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 265 osób, a wyjeżdżały 632. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2231 zł i były niższe o 191 zł od średniej wojewódzkiej i o 83 zł od średniej powiatowej.

Obszary prawnie chronione zajmują 19,4% powierzchni gminy. Atrakcję turystyczną stanowią rezerwaty przyrody, na przykład: „Paza”, „Wrząca”, „Jaźwiny” czy „Nowa Wieś”.(GUS)


GUS
Gmina Złoczew -  Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki