wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Henryków, główna ulica
 • Henryków - park przy opactwie
 • Henryków
 • Henryków
 • Stronica Księgi Henrykowskiej
 • Henryków
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Pomnik Księgi Henrykowskej
 • Henryków
 • Henryków
 • Henryków
 • Henryków
 • Wjazd do Henrykowa
 • Henryków
 • ZOO w Krzelkowie - Świnka
 • Wieniec dorzynkowy
 • Ołtarz
 • Wnętrze kościoła
 • Ołtarz boczny
 • Warta przed Grobem Chrystusa

Gmina Ziębice

GMINA ZIĘBICE
(powiat ząbkowicki
) 


Gmina miejsko-wiejska Ziębice położona we wschodniej części powiatu ząbkowickiego, na Przedgórzu Sudeckim, jest największą gminą w powiecie ząbkowickim. Centrum gminy zajmuje Wysoczyzna Ziębicka, falista równina, którą przecina dolina Oławy. Cała jednostka administracyjna zajmuje 222,3 km2, co stanowi 27,7% powierzchni powiatu. Sieć osadniczą tworzą miasto Ziębice oraz 29 miejscowości wiejskich. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 18,1 tys. osób, tj. 26,4% ludności całego powiatu, w tym miasto 9,1 tys. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 81 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadają średnio 104 kobiety. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności gmina charakteryzowała się zarówno ujemnym przyrostem naturalnym, jak i ujemnym saldem migracji (odpowiednio minus 0,3 i minus 0,2). Ludność gminy w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,7% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,7%, a poprodukcyjnym – 17,5%.

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 1349 jednostek gospodarczych, w tym 96,9% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 1046 jednostek. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (38,2%), budownictwo (11,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,2%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 745 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 882. W 2009 r. liczba pracujących wynosiła 2064 osoby, z czego w sektorze przemysłowym pracowało 45,0% ogółu pracujących, a w handlu – 9,1%. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 1201 osób, co stanowiło 10,2% ludności w wieku produkcyjnym.

Gmina Ziębice jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Użytki rolne na jej terenie zajmują ponad 81% powierzchni. Wśród gruntów dominują grunty orne, które stanowią ponad 67% ogólnej powierzchni, a trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) – blisko 11%. Lasy pokrywają 11,5% terenu gminy, a obszary prawnie chronione – 9,0%. W północnej części gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu, obejmujący fragment Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Na terenie gminy znajduje się 15 pomników przyrody. Największą atrakcją turystyczną gminy jest Opactwo Cysterskie w Henrykowie. (GUS)

 

GUS
Gmina Ziębice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »