wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Szkoła Podstawowa, sala gimnastyczna
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Podstawowa
 • Zdjęcie satelitarne Kociszewa
 • OSP Kociszew
 • Kościłó w Wygięzłowie
 • BOROWIK
 • ODPOCZYNEK
 • ZABUDOWANIA
 • ŁĄKI NAD GRABIĄ
 • Nowa Wola
 • Jamborek
 • Walewice
 • Widok na wieś
 • Stary młyn
 • Faustynów
 • Krajobraz
 • Jawor
 • pożdżenice
 • Kościół w Kociszewie.
 • Kościół w Łobudzicach
 • Wygiełzów
 • Zalesie
 • Jawor


GMINA ZELÓW
(powiat bełchatowski)


Gmina Zelów wśród 8 gmin powiatu bełchatowskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (15,2 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (167 km2). W 2009 r. w porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 473 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 215 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,0%. porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,0% do 19,8%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym spadł z 17,8% do 17,5%.

Użytki rolne zajmują 67,5% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,8%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 5,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,5 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Liczba zamieszkanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 374. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 21,3%. Z wodociągu korzysta 52,1% ogółu ludności, z kanalizacji 28,7%, na terenie gminy nie ma sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 859 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 80,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (35,5%), przetwórstwem przemysłowym (14,7%) oraz budownictwem (12,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,6%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 51,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 441 osób,
a wyjeżdżało 1626.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2368 zł i były niższe o 55 zł od średniej wojewódzkiej i o 1471 zł od średniej powiatowej. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 6 lokatę w powiecie.

Atutem gminy są m.in. walory środowiska naturalnego - zbiornik wodny „Patyki”, które umożliwiają działalność wypoczynkową i rekreacyjną. Obszary prawnie chronione obejmują 18,7% powierzchni gminy. (GUS)


GUS
Gmina Zelów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki