wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / siedlecki / Zbuczyn

Gmina Zbuczyn jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (10,0 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (211 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 215 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 26 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 7,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 804 seniorów wobec 662.

Użytki rolne zajmują 82,0% powierzchni gminy, grunty leśne — 14,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,9%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 8,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,7 pkt proc. niż w powiecie. Zbuczyn to gmina rolnicza.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2759 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 276, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i mniej niż w powiecie (299). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 10,2%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 57,9% ogółu ludności, z kanalizacji — 12,4%, z sieci gazowej — 0,2%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) — 16,0%.

W gminie ma siedzibę 575 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 576 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,0%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (23,5%) oraz budownictwem (9,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,5% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (5,7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Zbuczyn dojeżdżało z innych gmin 108 osób, a wyjeżdżały 672.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2865 zł i są wyższe o 220 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 348 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (1 miejsce ma gmina wiejska Domanice — 3025 zł, a ostatnie gmina wiejska Siedlce — 2262 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Zbuczyn  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki