wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina Zbójno położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w dorzeczu Wisły i w obrębie zlewni Drwęcy. Zajmuje obszar 84 km2. Na obszarze gminy znajduje się 16 sołectw skupiających 23 wsie. Gęstość zaludnienia z 53 osobami na km2 plasuje gminę na 83 pozycji w regionie. Mimo ujemnego przyrostu naturalnego w ostatnim roku, który wyniósł minus 2,4 na 1000 ludności, liczebność mieszkańców gminy w ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się w granicy 4,5 tys. osób. W gminie widoczny jest niski wskaźnik feminizacji, plasujący gminę na 4 pozycji w Kujawsko-Pomorskim – w 2009 r. przeciętnie na 100 mieszkańców gminy przypadało 96 kobiet. W gminie można zaobserwować wysoki odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym – 24% populacji, a w wieku poprodukcyjnym – 17%. Pod względem udziału osób w wieku produkcyjnym do ogólnej liczby ludności tej gminy, Zbójno znalazło się na ostatnim miejscu w rankingu gmin, osiągając 59%.

Na terenie gminy, w 2008 r. 75% ogółu ludności korzystało z wodociągu (136 pozycja w rankingu gmin województwa), a z kanalizacji tylko 7% (135 pozycja).

Na terenie gminy w końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 229 podmiotów gospodarczych: w sektorze publicznym 17, a w prywatnym – 212 . Podmiotów zatrudniających do 9 osób było 214, czyli 93% ogółu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (181 podmiotów) stanowiły 79% podmiotów ogółem. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 58, czyli 25% udziału i w budownictwie – 40 podmiotów gospodarczych, tj. 17% wszystkich podmiotów.

Na koniec roku zarejestrowanych było 369 osób bezrobotnych, tj. o 71 osób więcej niż przed rokiem. Oznacza to wysoki udział (13,8%) zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Prawo do zasiłku przysługiwało 92 osobom, czyli 25% całej zbiorowości.

Gmina Zbójno jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 7367 ha, czyli 87% całej powierzchni. Lasów jest niewiele i zajmują obszar 234 ha, to tylko 3% powierzchni gminy. Obszar chronionego krajobrazu zajmuje 5759 ha, tj. 68% całej gminy. W 2009 r. pod względem wysokości nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca, gmina uplasowała się na wysokiej – 16 pozycji w rankingu gmin województwa.(GUS)


GUS
Gmina Zbójno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki