wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Zawady


GMINA ZAWADY
(powiat białostocki)


Zawady są jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Jest to gmina najbardziej wysunięta na zachód spośród gmin powiatu, położona w malowniczej dolinie rzek Śliny i Narwi.

Powierzchnia gminy wynosi 112 km2, co plasuje ją w gronie najmniejszych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 2,9 tys. osób, co stanowiło 2% ludności powiatu i niespełna 0,3% ludności województwa. Charakteryzuje się ona niskim wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (26 osób na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 63%). Wśród tych użytków 60,5% stanowią grunty orne, nieco ponad 23% – łąki, a prawie 13% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 0,6 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 18,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 109 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 26%), działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (prawie 14%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (niecałe 13%).

Spośród podstawowych urządzeń infrastruktury komunalnej, w gminie występuje jedynie wodociąg, z którego korzysta 39% osób. Gmina nie jest wyposażona w sieć kanalizacyjną, ani gazową.

Na terenie gminy nie występują obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, znajduje się natomiast 14 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Zawady  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki