wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / zambrowski / Zambrów


GMINA ZAMBRÓW
(powiat zambrowski)


Zambrów jest jedną z 4 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu zambrowskiego. Położony jest w środkowej jego części. Przez gminę przebiegają główne szlaki komunikacyjne Polski północno-wschodniej, a mianowicie: Warszawa – Białystok oraz Łomża – Siedlce.

Zambrów jest największą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 299 km2. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 8,8 tys. osób, co stanowiło niecałe 20% ludności powiatu i około 1% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i niskim w województwie (30 osób na km2 wobec 61 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 52%) i terenów leśnych (niecałe 43%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało blisko 1,8 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 20 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 525 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 29%), budownictwo (powyżej 17%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (niecałe 15%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 91% osób korzysta z wodociągu, 7% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią niecały 1% powierzchni. Na terenie gminy znajdują się 2 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Zambrów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki