wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płoński / Załuski

Gmina Załuski jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu płońskiego zajmuje 8 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (5,5 tys.), jak i powierzchni (108 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 35 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 44 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 16,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 6,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 759 seniorów wobec 677.

Użytki rolne zajmują 85,7% powierzchni gminy, grunty leśne - 8,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 14,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 5,5 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1614 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 294, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 28 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 66,4% ogółu ludności, z kanalizacji, sieci gazowej i z oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 278 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 507 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,4%), budownictwem (11,2%) oraz transportem i gospodarką magazynową (9,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,4% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Załuski dojeżdżało z innych gmin 48 osób, a wyjeżdżało 338.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2782 zł i są wyższe o 137 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 263 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Raciąż - 3303 zł, a ostatnie gmina wiejska Płońsk - 2152 zł).

 

GUS
Gmina Załuski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki