wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kolski / Chodów


GMINA CHODÓW
(powiat kolski)


Gmina Chodów jest najbardziej na wschód wysuniętą gminą województwa wielkopolskiego administracyjnie wchodzącą w skład powiatu kolskiego. Podzielona jest na 16 sołectw złożonych z 32 miejscowości wiejskich. Gmina obejmuje obszar 78 km2, który zamieszkuje 3,4 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje nieznaczną przewagę liczebną kobiet. Analiza struktury wiekowej mieszkańców wskazuje na podobny udział osób w wieku 15–29 lat oraz 45–59 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi ponad 60% populacji gminy, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Gmina Chodów ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 90% powierzchni, a krajobraz jest zdominowany przez pola uprawne. Obszary leśne zajmują około 6% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 5,5%. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 164 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe oraz obsługi nieruchomości i firm. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 195 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 58, tj. prawie 3-krotnie mniejszy niż w powiecie kolskim i ponad 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 221 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 10,7%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim i w powiecie kolskim.

W gminie rozwija się infrastruktura techniczna. Na 100 km2 powierzchni przypada 120,1 km sieci wodociągowej, z której korzysta 85% mieszkańców oraz 9,6 km sieci kanalizacyjnej użytkowanej przez 13% mieszkańców.

W strukturze wydatków budżetu gminy Chodów przeważają wydatki bieżące, szczególnie na wynagrodzenia (35,8%). Z kwoty 8303,4 tys. zł na cele majątkowe inwestycyjne wydatkowano 8,6%.(GUS)


GUS
Gmina Chodów   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej