wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA ZAKRZEWO
(powiat aleksandrowski)


Gmina Zakrzewo zajmująca obszar 76 km2 położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina liczy prawie 3,6 tys. mieszkańców (135 miejsce w województwie); występuję tutaj najniższy w powiecie aleksandrowskim poziom gęstości zaludnienia (46,8 osób/km2). Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł minus 3,31 (co daje dopiero 137 miejsce wśród gmin województwa). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20% ludności gminy, produkcyjnym – 62%, a poprodukcyjnym – aż 18% (jeden z wyższych poziomów w województwie). Na 100 mężczyzn przypada średnio 101 kobiet.

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne w 2009 r. zajmowały obszar 7044 ha, co stanowiło 93% powierzchni gminy.

Na terenie gminy w 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 209 podmiotów gospodarki narodowej, z czego udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 82%. Z danych wynika, że na 1000 ludności zarejestrowanych było 59 podmiotów prowadzących działalność związaną m.in. z handlem; naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym.

Wszystkie miejscowości gminy są w pełni zwodociągowane, natomiast sieć kanalizacyjna nie jest dostatecznie rozwinięta. Według danych z 2008 r. na 100 km2 przypada 125,9 km sieci wodociągowej oraz 14,9 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 83% ogółu ludności, natomiast z sieci kanalizacyjnej 21%. Zużycie wody z wodociągów gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca wyniosło 32,9 m3. Dbając o środowisko naturalne w miejscowości Zakrzewo uruchomiono gminną oczyszczalnię ścieków.

Na terenie gminy w mniejszym stopniu rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania. W zasobach mieszkaniowych pod koniec 2009 r. znajdowało się 962 mieszkań o przeciętnej powierzchni 96,1 m2.

Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 239,4 ha, co stanowi 3% jej powierzchni. Do rejestru pomników przyrody wpisano dwa platany klonolistne rosnące w parku w Sędzinie. Osobliwością jest również kanał Bachorza, w którym znajduje się wododział czyli źródło, z którego wody płyną w dwóch przeciwnych kierunkach.(GUS)


GUS
Gmina Zakrzewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki