wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / nowodworski / Zakroczym


GMINA ZAKROCZYM
(powiat nowodworski)


Gmina Zakroczym jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu nowodworskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (6,2 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (72 km2). Ponad 53% ludności gminy mieszka w mieście Zakroczym (3,3 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 30 osób) i jeszcze większego ubytku naturalnego (minus 63 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 23,5%, a osób starszych (65 lat i więcej) — o 11,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 717 seniorów wobec 623 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 71,6% powierzchni gminy, grunty leśne — 14,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 4,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 10,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 14,4 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 0,6 ha. Malownicze krajobrazy, niezniszczone środowisko, cisza i spokój sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2069 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 333, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (351). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 10,2%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 67,2% ogółu ludności, z kanalizacji — 31,7%; w gminie nie ma sieci gazowej. Z oczyszczalni ścieków korzysta 81,3% mieszkańców miasta Zakroczym; ludność wiejska nie korzysta z oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy ma siedzibę 445 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 717 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 81,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,2%), budownictwem (13,7%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (5,8%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Zakroczym dojeżdżało z innych gmin 112 osób, a wyjeżdżały 583.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 3288 zł i są wyższe o 643 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 641 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 1 lokatę w powiecie (ostatnie miejsce ma gmina wiejska Pomiechówek — 2100 zł).(GUS)


GUS
Gmina Zakroczym - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki