wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / słupecki / Zagórów

Gmina Zagórów

GMINA ZAGÓRÓW
(powiat słupecki)


Gmina Zagórów leży w południowej części powiatu słupeckiego. Gmina podzielona jest na 29 sołectw i zajmuje obszar 160 km2 zamieszkały przez 9,1 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje minimalną przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 23% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 22,2%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się około 47% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Zagórów podkreśla Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze światowej. Istnieje tu ponadto 13 pomników przyrody.

W gminie Zagórów użytki rolne stanowią około 72% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 516 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 731 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 80. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy, według stanu na koniec roku wynosiła 688 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 82,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 81% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Zagórów posiada również sieć kanalizacyjną (12,5 km/100 km2) dostępną dla 32% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Zagórów wydatkowano łącznie 23450,9 tys. zł, z czego 19,8% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Zagórów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej