wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / poddębicki / Zadzim
  • Zdjęcie satelitarne
  • Kościółek
  • Zadzim
  • Droga do Hilarowa z Woli Sipińskiej
  • Wola Sipińsa II
  • Lutowie
  • Wola Sipińsa II
  • Droga do pierwszej wsi Pałki
  • Znak do Wsi Pałki I


GMINA ZADZIM
(powiat poddębicki)


Gmina Zadzim jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 6 gmin powiatu poddębickiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (5,2 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (144 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (319 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 123 osoby) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,6% do 18,8%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 21,4% do 22,3%.

Urodzajne gleby oraz wysoka kultura upraw sprawiły, że rolnictwo stanowi podstawę gospodarki gminy. Użytki rolne zajmują 81,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,5%. Niski stopień urbanizacji i nieskażone środowisko dają wyjątkową możliwość do rozwijania ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności o najwyższych parametrach jakościowych. Wskaźnik lesistości jest niższy o 4,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,6 pkt proc. niż w powiecie. Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 351. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 3,3%. Z wodociągu korzysta 81,3 % ogółu ludności, z kanalizacji 9,0%.

W gminie ma siedzibę 265 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 83,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,1%), przetwórstwem przemysłowym (11,9%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (10,9%) oraz budownictwem (10,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,7% . Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 38,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 59 osób, a wyjeżdżało 321.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2499 zł i były wyższe o 77 zł od średniej wojewódzkiej, ale o 397 zł niższe od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Zadzim- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki