wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA CHODECZ
(powiat włocławski)


Chodecz to gmina miejsko-wiejska leżąca w południowej części powiatu włocławskiego, w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Na obszarze 122 km2 znajduje się miasto Chodecz oraz 38 miejscowości wiejskich skupionych w 20 sołectwach. Teren ten zamieszkuje 6,3 tys. osób, przy czym większość stanowią kobiety (3,2 tys). W samym mieście zamieszkuje tylko 1884 osób, co oznacza, że zajmuje 3 miejsce od końca wśród wszystkich miast Kujawsko-Pomorskiego. Większość mieszkańców gminy to osoby w wieku produkcyjnym (64% ogółu ludności). Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba ludności systematycznie obniża się. Przyrost naturalny na 1000 ludności był ujemny i wyniósł minus 4,2 osoby, co uplasowało gminę na 140 miejscu wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji, które w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 5,8 (133 miejsce spośród gmin Kujawsko-Pomorskiego).

Na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 368 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych i budownictwo. Małe podmioty (w których liczba pracujących nie przekraczała 9 osób) stanowiły 94% wszystkich podmiotów.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań (wszystkie w ramach budownictwa indywidualnego). Na 100 km2 powierzchni gminy w 2008 r. przypadało 132,1 km sieci wodociągowej oraz 11,6 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w stanowiła 69% ogółu ludności w gminie, natomiast z instalacji kanalizacyjnej 23%, co ulokowało gminę odpowiednio na: 137 i 103 miejscu wśród gmin województwa.

Gmina Chodecz ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosiła w 2009 r. 10,2 tys. ha, stanowiąc 83% ogólnej powierzchni gminy. Udział powierzchni lasów wynosił natomiast 10%.

W 2009 r. na terenie gminy Chodecz funkcjonowały 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 6379 noclegów, co stanowiło 4,9% ogółu noclegów udzielonych w powiecie włocławskim.(GUS)


GUS
Gmina Chodecz- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki