wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grodziski / Żabia Wola


GMINA ŻABIA WOLA
(powiat
grodziski)


Gmina Żabia Wola jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu grodziskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (7,0 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (105 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 1209 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 3 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 21,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 2,1%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 9,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 681 seniorów wobec 609 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 66,1 powierzchni gminy, grunty leśne — 25,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 7,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 1,1 pkt proc. niż średnio w województwie, ale wyższy o 9,8 pkt proc. niż w powiecie. Duże kompleksy leśne, rezerwaty przyrody, szlaki turystyczne, a także obiekty zabytkowe sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2622 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 376, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (378). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 130 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany. W 2008 r. z wodociągu korzystało 76,8% ogółu ludności, z sieci gazowej — 33,8%; w gminie nie było kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

W gminie mają siedzibę 672 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 963 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 83,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,7%), budownictwem (15,3%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,9% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale wyższy niż w powiecie (3,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Żabia Wola dojeżdżało z innych gmin 356 osób, a wyjeżdżały754.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 3258 zł i są wyższe o 613 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 101 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 3 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Podkowa Leśna — 4960 zł, a ostatnie gmina wiejska Jaktorów — 2666 zł).(GUS)


GUS
Gmina Żabia Wola  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki