wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / wyszkowski / Wyszków
 • Krajobraz
 • Plac zabaw
 • Pomnik
 • Plebania
 • Malowidła okienne
 • Stary dom
 • Rynek
 • Przyroda
 • Rzeka Bug
 • Krajobraz
 • Nad rzeką
 • Pomnik
 • Budynek
 • Pomnik
 • Szkoła
 • Biblioteka
 • Kościół
 • Łąka
 • Natura
 • Liwiec i mostek
 • Ziemianka
 • Krzyż
 • Kapliczka3
 • Kapliczka2


GMINA WYSZKÓW
(powiat wyszkowski)


Gmina Wyszków jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu wyszkowskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (38,5 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (165 km2). Ponad 70% ludności gminy mieszka w mieście Wyszków (27,2 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 1575 osób) i przyrostu migracyjnego (saldo plus 9 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 4,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 19,6%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 26,6%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 586 seniorów wobec 372.

Użytki rolne zajmują 57,1% powierzchni gminy, grunty leśne — 29,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 9,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 6,1 pkt proc. niż średnio w województwie, ale niższy o 4,3 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 37,6 ha. Położenie nad Bugiem, styczność z Puszczą Białą oraz Puszczą Kamieniecką sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 11904 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 309, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i więcej niż w powiecie (295). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 269 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 35,0%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 89,8% ogółu ludności, z kanalizacji — 66,5%, a z sieci gazowej — 68,2%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98,2% mieszkańców miasta Wyszków i 6,9% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 3807 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 988 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,3%) oraz budownictwem (17,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (9,9%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Wyszków dojeżdżało z innych gmin 1468 osób, a wyjeżdżało 2668.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2086 zł i są niższe o 559 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 325 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Długosiodło — 3084 zł).(GUS)


GUS
Gmina Wyszków  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki