wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Choczewo


GMINA CHOCZEWO
(powiat wejherowski)

 


Gmina Choczewo położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego – w północnej części województwa pomorskiego, z bezpośrednim dostępem do morza. Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Prawie 44% powierzchni gminy Choczewo zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 35,5% jej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się także 36 pomników przyrody.

Gminę zamieszkuje 5595 osób, co na obszarze równym 184 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano spadek liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był odpływem ludności (saldo migracji wyniosło minus 47 osób).

W 2009 r. w gminie Choczewo oddano do użytkowania 24 mieszkania, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 291 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 79,4% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 39,1%.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 398 podmiotów gospodarczych (71 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 365 osób.

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 2308,2 tys. zł i w całości przeznaczono je na cele inwestycyjne. W 2009 r. najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (32,3% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 422 i 228 uczniów.

Na terenie gminy znajdują się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono ogółem 14914 noclegów dla 3704 osób.(GUS)


GUS Gmina Choczewo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki