wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / suwalski / Bakałarzewo


GMINA BAKAŁARZEWO
(powiat suwalski)


Bakałarzewo jest jedną z 9 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu suwalskiego. Położone jest w części zachodniej powiatu, w malowniczej dolinie rzeki Rospudy, w obrębie Pojezierza Zachodnio-Suwalskiego.

Powierzchnia gminy wynosi 123 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 3,0 tys. osób, co stanowiło niecałe 9% ludności powiatu i niespełna 0,3% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i niskim w województwie (25 osób na km2 wobec 27 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 77%). Wśród tych użytków 73% stanowią grunty orne, a nieco ponad 17% – pastwiska. Znaczącą część powierzchni zajmują także lasy (14%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało blisko 0,6 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 18 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 150 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 30%) oraz przetwórstwo przemysłowe, obsługa nieruchomości i firm, a także działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (po nieco ponad 11%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna. Ponadto przemysł reprezentuje produkcja artykułów spożywczych.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 72% osób korzysta z wodociągu, 21% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią nieco ponad 33% powierzchni. Na jej terenie znajduje się 13 pomników przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Bakałarzewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki