wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Wysokie

Gmina Wysokie znajduje się w południowej części mezoregionu zwanego Wyniosłością lub też Wierzchowiną Giełczewską i zajmuje centralną część Wyżyny Lubelskiej.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku prawie 5,0 tys. osób, na obszarze równym 113,9 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 44 osoby na km2, przy średniej dla powiatu i województwa 86. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało głównie ujemne wartości, tylko w roku 2005 oraz w 2008 było ono dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wykazywał od roku 2002 ujemne wielkości. W wyniku tych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 9,5%. Na przestrzeni lat 2002-2009 zanotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym z 20,2% w 2002 roku do 18,5% na koniec 2009 roku oraz w poprodukcyjnym z 26,0% do 25,7%, a wzrost w wieku produkcyjnym z 53,8% do 55,8%.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmowały 88,5% ogólnej powierzchni gminy, a 9,3% grunty leśne. Atrakcyjność krajobrazu, przyroda i klimat stwarzają tu dobre warunki dla rekreacji i wypoczynku. Szczególnie warte obejrzenia są tereny bezpośrednio przylegające do obszaru Parku Krajobrazowego Roztocza Zachodniego.

Na terenie gminy nie działa oczyszczalnia ścieków. W roku 2009 82,4% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, brak było sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 169 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 158 to podmioty prywatne. Ponad 92,9% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6,5%.(GUS)

 

GUS
Gmina Wysokie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki