wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / żagański / Wymiarki


GMINA WYMIARKI
(powiat żagański)


Gmina Wymiarki jest gminą wiejską położoną w zachodniej części powiatu żagańskiego. Obszar o powierzchni 63 km2 zamieszkuje 2,4 tys. osób. Systematycznie zmniejsza się liczba ludności wskutek ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zmniejszył się o 5,4%.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 149 pracujących, 80 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 59 podmiotów gospodarczych, z których 74% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponad 61% przedsiębiorstw jest skoncentrowanych w sektorze usługowym. Ponadto 18%, tj. najwięcej w skali powiatu, stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem. Na 100 przedsiębiorstw 12 prowadzi działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, a 9 – w zakresie przemysłu.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 24% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 30 km sieci wodociągowej i 24 km sieci gazowej. Tym samy z sieci wodnej korzysta 87%, a z sieci gazowej 34% mieszkańców gminy. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 0,9 tys. mieszkań, tj. 355 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie.

Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem ponad 1800 ha, tj. 28% ogólnej powierzchni gminy. Na 67% powierzchni gminy mieszczą się lasy. Około 25% powierzchni gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu. Na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Wymiarki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki