wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / wrzesiński / Września

Gmina Września

GMINA WRZEŚNIA
(powiat wrzesiński)


Gmina Września leży w północnej części powiatu wrzesińskiego na Równinie Wrzesińskiej. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Września oraz 52 miejscowości wiejskie tworzące 33 sołectwa. Zajmuje obszar 222 km2 zamieszkały przez 44,4 tys. osób, w tym 29,1 tys. to ludność miejska. Wskaźnik feminizacji na poziomie 106 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu taki sam jak w powiecie i w województwie.

Gmina charakteryzuje się słabym zalesieniem – obszary leśne zajmują jedynie około 8%, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 7,6%. W gminie istnieje 8 pomników przyrody.

Użytki rolne stanowią tu 81% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 5151 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe oraz związane z obsługa nieruchomości i firm. Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego jest usytuowanie gminy na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 9363 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 211. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, według stanu na koniec roku wynosiła 2406 osób.

W 2009 roku na 100 km2 powierzchni gminy Września przypadało 138,3 km sieci wodociągowej, z której korzystało 96% mieszkańców (w województwie 92%). Sieć kanalizacyjna (34,8 km/100 km2) dostępna była dla 60% mieszkańców (przy takiej samej średniej dla województwa).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Września wydatkowano łącznie 104131 tys. zł, z czego 23,7% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Września  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej