wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Znak (herb) Popowa
 • Warta zimą
 • Warta zimą
 • Struga zimą
 • Struga zimą
 • Zachód słońca
 • Warta podczas powodzi
 • Warta podczas powodzi
 • Warta podczas powodzi
 • Źłóbek w kościele
 • Kościół w czasie remontu
 • Wieża kościelna podczas remontu
 • Wieża kościelna podczas remontu
 • Remont kościoła
 • Drzewa koło kościoła
 • Dach kościoła
 • Widok na "pierwszą" ulicę
 • Widok za kościołem, gdzie struga Ostrorożanka wpada do Warty
 • Panorama wsi-ul."Ostatnia"
 • Remont kościoła
 • Remont kościoła
 • Wieża kościelna widziana z "pierwszej ulicy"
 • Kościół w czasie remontu
 • Wartosław z lotu ptaka


GMINA WRONKI 
(powiat szamotulski)


Gmina Wronki leży w północno-zachodniej części powiatu szamotulskiego. Gmina podzielona jest na 22 sołectwa i zajmuje obszar 302 km2 zamieszkały przez 18,8 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 104 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 65% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 62,3%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się prawie 78% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Wronki podkreślają użytki ekologiczne: „Kobusz”, „Smolarnia”, „Bagno Żurawinowe”, „Kacze Błota”, „Bobrowy Zakątek” oraz „Wrzosowe Wydmy”. Istnieje tu ponadto 21 pomników przyrody.

W gminie Wronki użytki rolne stanowią około 29% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 1382 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, a także przemysłowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 5892 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 314. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, według stanu na koniec roku wynosiła 782 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 47,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 91% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Wronki posiada również sieć kanalizacyjną (7,4 km/100 km2) dostępną dla 54% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (13,9 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Wronki wydatkowano łącznie 40314,3 tys. zł, z czego 16,0% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Wronki   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej