wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / sieradzki / Wróblew


GMINA WRÓBLEW
(powiat sieradzki)


Gmina Wróblew jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu sieradzkiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (6,2 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (113 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (146 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 56 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,6%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 21,2%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 18,6% do 19,0%.

Użytki rolne zajmują 88,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,9%. Wróblew jest gminą typowo rolniczą, a na jej terenie przeważają gleby II, III i IV klasy bonitacyjnej. Głównymi uprawami są warzywa i ziemniaki. Wskaźnik lesistości jest niższy o 12,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,6 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 290. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 2,5%. Z wodociągu korzysta 80,6% ogółu ludności, z kanalizacji 5,1%.

W gminie ma siedzibę 241 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 77,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 95,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).

Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,2%), przetwórstwem przemysłowym (11,1%), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (10,4%) oraz budownictwem (9,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 367 osób, a wyjeżdżało 455.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2273 zł i były niższe o 150 zł od średniej wojewódzkiej i o 41 zł od średniej powiatowej.

Liczne kompleksy leśne, objęte ochroną parki oraz zabytkowe dwory, kościoły i pomniki przyrody stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy.(GUS)


GUS
Gmina Wróblew - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki