wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Odra
 • Ul. Cicha
 • Lubiąż
 • Dom Kultury
 • Zespół poklasztorny
 • Widok na Lubiąż
 • Reflektarz w klasztorze w Lubiążu
 • Kościół pw.św.Walentego
 • Kościół pw.św.Walentego
 • Dawny kompleks klasztorny
 • DSC_0078-1
 • DSC_0109-1
 • PICT1331
 • DSC00609
 • DSC01219
 • DSC09495
 • PICT1330
 • Łososiowice
 • Dawniejszy folwark
 • Kaplica mszalna św. Antoniego
 • Uliczka wiejska w Sławowicach.
 • Klasztor Cystersów

Gmina Wołów

GMINA WOŁÓW
  (powiat wołowski)
  


Położona w północnej części województwa dolnośląskiego gmina Wołów jest jedną z trzech gmin tworzących powiat wołowski. Sieć osadniczą tworzą miasto Wołów i 41 miejscowości wiejskich. Jej powierzchnia wynosi 331,1 km2 (tj. 49,0% powierzchni powiatu wołowskiego), z czego 18,5 km2 przypada na miasto (2,7%). Gmina położona jest w obszarze przedsudeckiego Dolnego Śląska, na pograniczu obszaru nadodrzańskiego górnego i dolnego. Ogólna liczba mieszkańców na koniec 2009 r. wynosiła 22,6 tys. osób (tj. 47,7% ludności powiatu), z czego 54,5% zamieszkiwała miasto. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 68 osób na 1 km2, a na 100 mężczyzn przypada średnio 106 kobiet. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 18,1% ogółu ludności gminy, w wieku produkcyjnym – 65,7%, a poprodukcyjnym – 16,2%. Oddzielenie gminy rzeką od pozostałej części województwa powoduje utrudnienia komunikacyjne z obszarami położonymi na zachód i południe. Główne trasy komunikacyjne o charakterze międzynarodowym i międzyregionalnym omijają obszar gminy Wołów, za wyjątkiem szlaku kolejowego Wrocław–Szczecin i Kraków–Berlin. Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć dróg regionalnych i lokalnych.

Spośród 1849 (tj. 819 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w powiecie 768) jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w końcu 2009 roku, do sektora prywatnego należały 1734 podmioty (co stanowiło 93,8% ogółu). Wśród jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy najwięcej związanych było z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,5%), budownictwo (15,7%), obsługa rynku nieruchomości (10,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (6,6%). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (70,5% ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów). Wołów jest gminą rolniczo–przemysłową. W końcu 2009 r. w gospodarce pracowało 4309 osób, z których 31,7% związanych było z sektorem przemysłowym i budowlanym.

Największy obszar w gminie zajmują użytki rolne (51,4% powierzchni gminy), natomiast lasy pokrywają 40,2%. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 19,2% obszaru gminy Wołów. Na terenie gminy znajdują się: Park Krajobrazowy ”Dolina Jezierzycy” oraz rezerwaty przyrody: „Uroczysko Wrzosy” i „Odrzysko”, 145,5 ha zajmują użytki ekologiczne, sklasyfikowanych jest 9 pomników przyrody.

Baza noclegowa dla potrzeb turystyki reprezentowana jest przez funkcjonujący na obszarze gminy 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 251 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 32,8 tys. noclegów, a stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 39,6%.

Na terenie gminy istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest–Park". Podstrefa Wołów obejmuje łączną powierzchnię 43,7 ha. Gmina jest w 91,2% zwodociągowana, w 58,8% skanalizowana oraz 50,5% ludności korzysta z sieci gazowej. Na 100 km2 obszaru przypada 54,2 km sieci wodociągowej, 22,2 km sieci kanalizacyjnej oraz 10,6 km sieci gazowej. (GUS)

 

GUS
Gmina Wołów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »