wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / wołomiński / Wołomin


GMINA WOŁOMIN
(powiat wołomiński)


Gmina Wołomin jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu wołomińskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (50,5 tys.) i 9 lokatę pod względem powierzchni (62 km2). Ponad 70% ludności gminy mieszka w mieście Wołomin (37,0 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (plus 1669 osób) oraz przyrostu migracyjnego (saldo plus 543 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 4,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 3,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 21,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 658 seniorów wobec 527.

Użytki rolne zajmują 58,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane — 22,2%, grunty leśne — 17,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 8,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 15,0 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 19,9 ha. Gmina jest częściowo objęta warszawskim obszarem chronionego krajobrazu oraz sąsiaduje z rezerwatem przyrody Grabicz, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 17636 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 349, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (348). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 331 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 48,3%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 83,4% ogółu ludności, z kanalizacji— 59,0%, a z sieci gazowej — 63,6%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 89,5% mieszkańców miasta Wołomin i 6,5% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy mają siedzibę 5944 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 1176 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (32,5%), budownictwem (14,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (6,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Wołomin dojeżdżało z innych gmin 4459 osób, a wyjeżdżało 5731.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2002 zł i są niższe o 643 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 429 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie (1 lokatę ma gmina miejska Kobyłka — 3804 zł).(GUS)


GUS
Gmina Wołomin  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki