wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA WOLIN
(powiat kamieński)


Gminę Wolin według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 12369 osób, w tym 6263 kobiety (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 35 osób (tj. 0,28%). W gminie Wolin liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 51 w 2005 r. spadła do 48,7 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 1392 podmioty gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 6,4%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,7%) oraz budownictwo (14,4%). Na 1000 ludności przypadały 113 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 148). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,8% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (83%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1176 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 14,1% (w powiecie 12,4%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 4101 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 319678 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 76,5 m kw., w 2008 r.- 78 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 24,8 m kw., w 2008 r.- 25,8 m kw.). W gminie w 2008 r. 85,6% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 48%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 38 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5314 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Wolin  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki