wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / radomski / Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów
 • Wolanów

Gmina Wolanów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu radomskiego zajmuje 10 lokatę pod względem liczby ludności (8,5 tys.) i 9 lokatę pod względem powierzchni (83 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu migracyjnego (saldo plus 160 osób) i jeszcze wyższego przyrostu naturalnego (plus 346 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 6,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 15,3%, a osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 1,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 534 seniorów wobec 447.

Użytki rolne zajmują 89,0% powierzchni gminy, grunty leśne - 7,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 16,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 19,0 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2340 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 277, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (289). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 31 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 69,2% ogółu ludności, z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków mieszkańcy gminy nie korzystali.

W gminie mają siedzibę 443 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 524 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,9%), przetwórstwem przemysłowym (20,8%) oraz budownictwem (14,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (17,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Wolanów dojeżdżało z innych gmin 201 osób, a wyjeżdżały 464.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2324 zł i są niższe o 321 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 173 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 12 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Pionki - 2933 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Iłża - 2126 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Wolanów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki