wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / włodawski / Wola Uhruska
  • Placówka Straży Granicznej w Zbereżu
  • Obelisk pamiątkowy
  • Tablica pamiątkowa
  • Pomnik "Żelaznego" poległego z rąk UB
  • Okolice Zbereża, brzeg Bugu
  • Okolice Zbereża
  • Zdjęcie satelitarne Zbereża

Gmina Wola Uhruska położona jest w południowej części powiatu włodawskiego nad Bugiem przy granicy z Ukrainą. Północna jej część to nizina należąca do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (bagna, torfowiska, jeziora). Centralna część to fragment kredowych Pagórów Chełmskich, opadających ku rzece Bug. Południowe krańce gminy to nizinne Obniżenie Dubienki.

Powierzchnia gminy wynosi 154,1 km2, którą zamieszkuje około 4,1 tys. ludności. Notuje się tutaj niską gęstość zaludnienia, zaledwie 27 osób/km2.

Na terenie gminy rozwija się rolnictwo. Użytki rolne zajmują 48,2 % powierzchni gminy. Uprawia się głównie mieszanki zbożowe, ziemniaki. Rolnicy hodują trzodę chlewną, bydło i kury. Dużym bogactwem są lasy, które zajmują ok. 38% powierzchni gminy.

W 2009 oddano do użytkowania 11 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 1578 mieszkań. W gminie rozwija się też budownictwo letniskowe. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosił 56,1%, a z sieci kanalizacyjnej 27,4%. W krajowym rejestrze REGON zarejestrowanych było 157 podmiotów gospodarczych. Pracujących było 244 osoby.

Najcenniejszą północną część gminy objęto ochroną w formie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawe rośliny to: brzoza niska, rosiczka, kosaciec syberyjski. Osobliwością świata fauny jest ginący żółw błotny, bóbr europejski, wydra, bielik, bocian czarny. Rezerwaty przyrody obejmują śródleśne jeziora Brudno, Brudzieniec i Płotycze. Dużą atrakcją jest też wijąca się, nieuregulowana graniczna rzeka Bug i jego starorzecza „Bużyska”. Warunki klimatyczne, duża lesistość terenu, malownicze ukształtowanie terenu sprzyjają turystyce i wypoczynkowi.

Turystyka to kolejna funkcja gminy. Istnieje tu baza turystyczna oraz działa też stowarzyszenie agroturystyczne. Można zbudować także bazę noclegową do uprawiania sportów zimowych. (GUS)

 

GUS
Gmina Wola Uhruska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki