wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / piotrkowski / Wola Krzysztoporska


GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
(powiat piotrkowski)


 

Gmina Wola Krzysztoporska jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu piotrkowskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (11,6 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (171 km2).W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 185 osób) nad ubytkiem naturalnym (171 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,0%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,3% do 22,8%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 16,9% do 16,6 %.

Użytki rolne zajmują 83,5% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 4,9%. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, wiodącą funkcją jest rolnictwo, czemu sprzyjają duże kompleksy dobrych gleb od I do IV klasy bonitacyjnej. Wskaźnik lesistości jest niższy o 10,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 13,6 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 287. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 2,9%. Z wodociągu korzysta 88,2% ogółu ludności, z kanalizacji 19,3%.

W gminie ma siedzibę 544 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 79,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (34,8%), przetwórstwem przemysłowym (11,5%), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (11,1%), budownictwem (9,8%) oraz rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (6,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 405 osób, a wyjeżdżało 1607.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2959 zł i były wyższe o 536 zł od średniej wojewódzkiej o 455 zł od średniej powiatowej.

Ze względu na korzystne położenie komunikacyjne gmina jest atrakcyjna dla inwestorów, zwłaszcza w sektorze logistyki. (GUS)

 

GUS
Gmina Wola Krzysztoporska- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki