wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina wiejska Choceń położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego na obszarze powiatu włocławskiego. Swoimi granicami obejmuje 35 miejscowości wiejskich zgromadzonych w 28 sołectwach. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 100 km2 lokując gminę na 93 pozycji wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Gminę Choceń w 2009 r. zamieszkiwało 7,9 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 79 osób na km2. Na 100 mężczyzn przypadało 100 kobiet. Przyrost naturalny na 1000 ludności był ujemny i wynosił minus 2,0 osoby, co plasowało gminę na 130 miejscu wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji, które w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 1,5, co pozwoliło gminie zająć 79 miejsce spośród gmin Kujawsko-Pomorskiego.

Na terenie gminy Choceń w 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 405 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (z czego 387 to podmioty zatrudniające do 9 osób), należące głównie do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Wśród podmiotów gospodarki narodowej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiącą 85% ogółu rejestru.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań (wszystkie w ramach budownictwa indywidualnego). Na 100 km2 powierzchni gminy w 2008 r. przypadło 197,3 km sieci wodociągowej i 17,0 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 86% ogółu ludności, zaś ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła 29%, co ulokowało gminę odpowiednio: na 72 i 87 miejscu wśród gmin województwa.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazywał wysoki (90%) udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem. Lasy zajmowały 195 ha, stanowiąc 2% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości lokuje gminę wśród najmniej zalesionych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie gminy w 2009 r. zlokalizowanych było 5 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Choceń- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki