wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Samochód OSP Czarnca
 • OSP Czarnca
 • Tablica pamiątkowa
 • Kościół hermy z relikwiami
 • Dzrzwi z zamku Czarnieckich
 • Krzyż
 • Kościół, obraz z ołtarza polowego Stefana Czarnieckiego
 • Kościół św. Floriana, portret Stefana Czarnieckiego
 • Wnętrze kościoła, krzyż
 • Kościół św. Floriana, kaplica NMP
 • Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
 • Sarkofag hetmana Czarnieckiego w kościele
 • Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego
 • Tablica pamiątkowa
 • Arboretum - z około 1840r.
 • Kościół pw. św. Floriana
 • Szkoła murowana z 1938 r.
 • Kościół pw. św. Floriana


GMINA WŁOSZCZOWA
(powiat włoszczowski)


Gmina Włoszczowa posiada status jednostki miejsko-wiejskiej. Malowniczo usytuowana w północnej części Niecki Nidziańskiej wyróżnia się monotonną, równinną rzeźbą terenu, pociętą dolinami rzecznymi i wałami wydmowymi. Grunty leśne zajmują znaczną część jej powierzchni; gleby są zróżnicowane - przeważają rędziny oraz gleby bielicowe i brunatne. Posiada drogi wojewódzkie o znaczeniu regionalnym, a głównym węzłem drogowym w gminie jest miasto Włoszczowa. Na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa znajduje się wiele obiektów, które ze względu na ich wartość kulturową lub wiek wpisane zostały do rejestru obiektów zabytkowych. Podlegają one ochronie polegającej na zabezpieczeniu przez niszczeniem, dewastacją i uszkodzeniami oraz zapewnieniu działań konserwatorskich.

Gminę zamieszkuje 20,3 tys. osób, tj. 43,4% ludności powiatu włoszczowskiego. Zajmuje obszar 255 km2, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 80 osób/ km2. W gminie ubywa mieszkańców - w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 1,1%. Niekorzystnie kształtował się przyrost naturalny, który obniżył się z minus 0,2 ‰ w 2002 r. do minus 2,0 ‰ w 2009 r. Na proces wyludniania się gminy negatywnie wpływa saldo migracji, które pozostało ujemne wynosząc w omawianym okresie minus 0,7‰. Gmina Włoszczowa charakteryzuje się stosunkowo korzystnym wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym, co jest najniższym wskaźnikiem w powiecie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 71,3% mieszkańców, z kanalizacyjnej 47,0%. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej jest najwyższy w powiecie.

Gmina Włoszczowa jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym w regionie. Prowadzi tu działalność 44,0% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 67 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie włoszczowskim - 66. W gospodarce Włoszczowy dużą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe, handel; naprawa pojazdów samochodowych i budownictwo. Liczba pracujących w sektorze przemysłowym kształtowała się na wysokim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 155 osób, w usługach rynkowych - 61, a nierynkowych - 72. Gmina skupia 38,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.(GUS)


GUS
Gmina Włoszczowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej